02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی رشته حسابداری

کیفیت، اعتماد، فوریت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته حسابداری
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته حسابداری در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی حسابداری: اهدای زمان به دانشجویان حسابداری برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.